REGULAMIN KAPITUŁY
KRZYŻA SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

1. Kapituła działa zgodnie z Regulaminem „Krzyża Solidarności Walczącej” z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzonym przez Przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego.

2.  Zebrania Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły lub grupa co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły.

3. Informacja o zebraniu wraz z agendą oraz wnioskami podlegającymi rozpatrzeniu powinna być dostarczona wszystkim członkom Kapituły w terminie minimum czternaście dni przed datą zebrania. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony decyzją Przewodniczącego.

4. Zebranie prowadzi Przewodniczący Kapituły lub członek Kapituły wybrany przez zebranie Kapituły.

5. Kapituła przyznaje Krzyże SW w drodze uchwały na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym i uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły. W przypadku równości głosów przesądza głos Przewodniczącego Kapituły lub przewodniczącego zebrania.

6. Każdy członek SW posiadający Krzyż SW ma prawo zgłosić wniosek o nadanie Krzyża SW, ale powinien wskazać członka Kapituły celem przedstawienia jego wniosku na zebraniu. Jeśli tego nie zrobi, Przewodniczący Kapituły wyznaczy sprawozdawcę z grona Kapituły. Wypełnione wnioski należy przesłać do przewodniczącej Kapituły Krzyża SW na adres mailowy zomaciejka@wp.pl. Wnioski powinny być podpisane własnoręcznie i czytelnie przez wnioskodawcę.                          

7. Przewodniczący Kapituły lub grupa członków Kapituły może wyznaczyć członka sprawozdawcę do przygotowania i przedstawienia Kapitule zbiorczej listy wniosków.

8. Każdy wniosek powinien zawierać informację o tym, czy kandydat był zaprzysiężonym członkiem SW (jeśli tak, to przez kogo i kiedy), a jeśli nie, to wskazanie okresu, w którym kandydat współpracował z SW w sposób systematyczny i na czym ta współpraca polegała. Do tego oświadczenia co najmniej dwóch wiarygodnych dla Kapituły świadków (zwłaszcza dla kandydatów spoza Wrocławia) potwierdzających te fakty. Członkostwo lub współpraca w zasadzie powinna mieć miejsce w latach 1982-87. W przypadku współpracy powinien być ważny element identyfikacji z organizacją (działał dla SW i robił to świadomie). Należy podać rok urodzenia kandydata.

9. Zebrania Kapituły są protokołowane, wnioski i uchwały są numerowane.

10. Osoby nieobecne na zebraniu mogą zagłosować mailowo najpóźniej do siedmiu dni od daty zebrania Kapituły, wysyłając swój głos na adres Przewodniczącej Kapituły.

11. Przewodniczący Kapituły lub przewodniczący zebrania wyznacza 3 osoby celem kolektywnego zliczenia głosów, z czego również sporządza się protokół.

12. Wynik głosowania umieszczany jest w Internecie na portalu Stowarzyszenia SW. Osoby odznaczone Krzyżem są powiadamiane przez sekretariat Kapituły mailowo lub telefonicznie o otrzymaniu Krzyża i o terminie wręczenia Krzyża.

13. Krzyże SW wręcza się uroczyście z okazji ważnych wydarzeń związanych z Solidarnością Walczącą lub podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia SW. Termin i miejsce wręczenia wyznacza Przewodniczący Kapituły.

14. Obrady Kapituły należy traktować jako poufne, które nie powinny być przedmiotem dyskusji oraz korespondencji na forach publicznych poza Kapitułą.

15. Dokumentacja Kapituły jest przechowywana w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Kapituły.

Zatwierdzam

Przewodnicząca Kapituły

Zofia Maciejewska 

Wrocław 03.10.2022 r.

Scroll to Top