REGULAMIN KAPITUŁY
KRZYŻA SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

1. Kapituła działa zgodnie z Regulaminem „Krzyża Solidarności Walczącej” z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzonego przez Przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego.

2. Zebrania Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły lub grupa co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły.

3. Informacja o zebraniu wraz z agendą i wnioskami podlegającymi rozpatrzeniu powinna być dostarczona wszystkim członkom Kapituły w terminie minimum czternaście dni przed datą zebrania. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony decyzją Przewodniczącego Kapituły.

4. Zebranie prowadzi Przewodniczący Kapituły lub członek Kapituły wybrany przez zebranie Kapituły.

5. Kapituła przyznaje Krzyże SW w drodze uchwały na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym i uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły. W przypadku równości głosów przesądza głos Przewodniczącego Kapituły lub przewodniczącego zebrania.

6. Każdy członek SW posiadający Krzyż SW ma prawo zgłosić wniosek o nadanie Krzyża SW, ale powinien wskazać członka Kapituły celem przedstawienia jego wniosku na zebraniu. Jeśli tego nie zrobi, Przewodniczący Kapituły wyznaczy sprawozdawcę z grona Kapituły. Wypełnione wnioski należy przesłać do sekretariatu Kapituły Krzyża SW, którym kieruje członek Kapituły Wojciech Myślecki (adres e-mail: wmyslecki@gmail.com; tel. 508 681 073).

7. Przewodniczący Kapituły lub grupa członków Kapituły może wyznaczyć członka sprawozdawcę do przygotowania i przedstawienia Kapitule zbiorczej listy wniosków.

8. Zebrania Kapituły są protokołowane, wnioski i uchwały są numerowane.

9. Osoby nieobecne na zebraniu mogą zagłosować za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do siedmiu dni od daty wysłania protokołu z zebrania Kapituły, wysyłając swój głos na adres e-mail sekretariatu Kapituły: wmyslecki@gmail.com.

10. Przewodniczący Kapituły lub przewodniczący zebrania wyznacza 3 osoby celem kolektywnego zliczenia głosów, z czego również sporządza się protokół.

11. Wynik głosowania umieszczany jest w Internecie na portalu Stowarzyszenia SW. Osoby odznaczone Krzyżem są powiadamiane przez sekretariat Kapituły za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o otrzymaniu Krzyża i o terminie jego wręczenia. 

12. Krzyże SW wręcza się uroczyście z okazji ważnych wydarzeń związanych z Solidarnością Walczącą lub podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia SW. Termin i miejsce wręczenia wyznacza Przewodniczący Kapituły. 

13. Obrady Kapituły należy traktować jako poufne, które nie powinny być przedmiotem dyskusji poza Kapitułą. 

14. Dokumentacja Kapituły jest przechowywana w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Kapituły.

Zatwierdzam

Przewodnicząca Kapituły

Zofia Maciejewska 

Wrocław 01.01.2021 r.

Przewiń do góry