REGULAMIN
"KRZYŻA SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ"

1. Dla upamiętnienia wysiłku członków i współpracowników Solidarności Walczącej oraz osób szczególnie zasłużonych w walce o „Wolność i Solidarność między ludźmi i narodami”, kierując się tradycją i trybem ustanowienia krzyży organizacyjnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego – w szczególności Krzyża Armii Krajowej wprowadzonego w dniu 1 sierpnia 1966 r. decyzją Dowódcy Armii Krajowej oraz Krzyża Batalionów Chłopskich wprowadzonego w dniu 1 września 1989 roku decyzją Komendanta Głównego B.Ch. – zostaje ustanowiony „Krzyż Solidarności Walczącej” oraz „Krzyż Honorowy Solidarności Walczącej”.

2. Krzyż SW, jest wykonywany wyłącznie techniką odlewu, ze srebra próby 920, według oryginalnej, ręcznie wykonanej matrycy przechowywanej przez Kapitułę Krzyża SW.
– Krzyż Honorowy SW pokryty jest złotem 99,99 %. 
– Autorstwo, wzór Krzyża SW i wstążki – jak w Załączniku nr 2. 
– Wzór Krzyża Honorowego SW i wstążki – jak w Załączniku nr 3. 
– Wzór legitymacji – jak w Załączniku nr 4.

3. Prawo do otrzymania Krzyża SW mają wszyscy zweryfikowani członkowie i bliscy współpracownicy organizacji Solidarność Walcząca.

4. Krzyż Honorowy SW jest nadawany osobom o szczególnych zasługach w walce o „Wolność i Solidarność między ludźmi i narodami”.

5. Krzyż SW może być nadawany również pośmiertnie – a legitymację Krzyża przekazuje się najbliższej rodzinie.

6. Krzyż SW nie może być nadany osobom, które działały na szkodę Polski, figurują
w aktach komunistycznych służb specjalnych jako tajni współpracownicy
lub sprzeniewierzyły się zasadom Solidarności Walczącej.

7. Nadawanie Krzyża SW:
a) Krzyż SW jest nadawany przez Kapitułę powołaną jednorazowo przez Przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Skład Kapituły zawiera Załącznik nr 1.
b) Przewodniczącemu Solidarności Walczącej, Członkowi Seniorowi Solidarności Walczącej oraz Członkom Kapituły niniejszym nadaje się Krzyże SW.
c) Pracami Kapituły kieruje i przewodniczy posiedzeniom Przewodniczący SW, a w razie jego śmierci lub trwałej nieczynności Kapitule przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Senior Kapituły.
d) Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego i co najmniej jednej trzeciej liczby członków, jednak nie mniej niż w liczbie trzech członków Kapituły. Przy trwałej niezdolności Kapituły do spełnienia tych warunków zaprzestaje się nadawania Krzyża SW. Po zaprzestaniu nadawania Krzyża SW matrycę Krzyża oraz ewidencję członków przekazuje się do Kancelarii Prezydenta RP. To samo dotyczy przypadku, gdy na mocy postanowień państwowych Krzyż SW zostanie wpisany na listę odznaczeń Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Ewidencję odznaczonych Krzyżem SW prowadzi Kapituła.

9. Krzyż lub jego miniaturę nosi się zgodnie z państwowymi przepisami o odznaczeniach.

10. Przyznanie Krzyża SW nie jest związane z żadnymi przywilejami państwowymi.

Niniejszy Regulamin został przyjęty z datą 15 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

amateur maressa rodriguez.onlyragazze.com
sessohub.net
Scroll to Top