WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SW

Uprzejmie informuję, że w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia SW zwołujemy Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zgodnie z poniższą agendą.

Zbigniew Jagiełło

Zarząd Stowarzyszenia SW zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca na godz. 13.00 w dniu 21 grudnia 2019 ( sobota) Walne zebranie Stowarzyszenia Solidarność Walcząca odbędzie w holu głównym Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie zdolności podejmowania uchwał przez WZ i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Stowarzyszenia SW i ewentualnych gości specjalnych
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w minionej kadencji
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami ciał kolegialnych Stowarzyszenia
9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia
10.Wybór nowych władz Stowarzyszenia: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.
11.Dyskusja programowa i wolne wnioski
12.Zamknięcie Walnego Zebrania

Po zakończeniu Walnego Zebrania zapraszamy na „OPŁATEK”, który rozpocznie się o godz. 18 

Scroll to Top